Home / TIN TỨC / Hà Giang | Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Hà Giang | Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Pháp luật

Và đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Trong 5 năm các ngành, các cấp trong tỉnh nhận 3.418 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

Xác định công tác xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại cơ sở, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, những vụ việc tồn đọng, kéo dài. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2015- 2020, các ngành, các cấp trong tỉnh đã nhận 3.418 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, trong đó công tác tiếp công dân thường xuyên được 2.852 lượt với 2.996 người, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo được 565 lượt với 823 người…với nội dung chủ yếu về chế độ chính sách đền bù, tranh chấp liên quan đến đất đai. Ngoài ra, đã tiếp nhận 5.152 đơn đủ điều kiện xử lý; tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh đạt hơn 90%…. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết sớm những vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài; bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân phải có trình độ, năng lực, trách nhiệm; tăng cường hướng dẫn cấp xã trong công tác tiếp công dân ngay từ cơ sở, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế – xã hội phát triển./.

Hải Hà- Văn Hương

Nguồn : http://hagiangtv.vn/tin-tuc-n25996/tang-cuong-cong-tac-tiep-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tren-dia-ban-tinh.html